.: PETEC :.

Ngôn ngữ: 

Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệTin tức nội bộ


LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 155115

Trang chủ » Tin Tức Sự Kiện »
 
Báo cáo tài chính năm 2008
Thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Hội Đồng Quản Trị trân trọng đệ trình quý cổ đông.
Chương trình làm việc tại đại hội cổ đông thường niên 2009
 
1/ Ban điều hành công ty Báo cáo kết qủa hoạt động năm 2008.
2/ Ban Kiểm sát báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2008.
3/ Ban Điều hành báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
4/ Trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
5/ Trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT và BKS năm 2009.
6/ Trình ĐHĐCĐ về việc trích quỹ lương kế hoạch năm 2009.
 
Thể lệ biểu quyết
 
Các văn kiện của Đại hội được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
 
 
Bế mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2009
 
Hội Đồng Quản Trị trân trọng đệ trình quý cổ đông :
 
1/ Bản báo cáo tài chính năm 2008  bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày 31/03/2009 của Công Ty Cổ Phần Petec đã được kiểm toán.
 
2/ Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc ngày 31/03/2009
 
3/ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
 
Một số hình ảnh đại hội cổ đông năm 2009:
Tin Tức Sự Kiện
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (15/07/10)

COMPANY MAP

QUẢNG CÁO

Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC