Ngôn ngữ:
Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệ
Tin tức nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 110780
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2016
 
THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
     -   Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
     -   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
1.      Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2016
2.      Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3.      Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:
-         Thời gian: Dự kiến đầu tháng 07/2016
-         Địa điểm: Công ty sẽ thông báo qua Thư mời họp Đại hội
4.      Thư mời và Tài liệu Đại hội:
Công ty sẽ gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông cho Quý Cổ đông qua đường bưu điện đến địa chỉ trên sổ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/06/2016.
Cổ đông không nhận được thư mời, đề nghị liên hệ:
-         Phòng Kế toán – Tài chính. Điện thoại: 08.39971936
 
Trân trọng thông báo.
                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                     PHÓ CHỦ TỊCH
                                             Đã ký
                                    Huỳnh Xuân Hồng
Thông báo
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (11/08/15)
Thông báo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của công ty CP Kho vận Petec (22/12/14)
Báo cáo kiểm toán năm 2013 (08/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (18/03/14)
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2012 (15/11/13)
Thông báo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của công ty CP Kho vận Petec (15/11/13)
Thông báo mất sổ CĐ của CĐ Mai Xuân Vinh (06/11/13)
Thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (30/10/13)
Thông báo mất sổ CD của CD Lê Tấn Sáu (02/10/13)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan. (02/10/13)
COMPANY MAP
QUẢNG CÁO
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC